Τιμολόγιο Προμήθειας

Βιομηχανικοί Πελάτες

Απευθύνεται σε ωρομετρούμενους βιομηχανικούς πελάτες  με ενεργοποιημένη ή μη σύνδεση, σε δίκτυο χαμηλής πίεσης.

Κόστος προμήθειας

ΚατηγορίαΠάγιο (€/μήνα)Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)
Βιομηχανικό - Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh= [Οριστική μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της εκάστοτε ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου + [0,002€/kWh]

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών φυσικού αερίου (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το ελληνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου).

Χρέωση Μεταφοράς

Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα υψηλής πίεσης. Εισπράττεται από την ΜNG Trading σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδεται  στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού  Αερίου και από τις ενεργές εκάστοτε συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει ο Προμηθευτής με τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., βάσει των οριζόμενων στην υπ’ αριθμόν 352/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3513/ 1.11.2016) και στην υπ’ αριθμόν 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4737 / 29.12.2017.

Οι Χρεώσεις Μεταφοράς συνίσταται στις εξής παρακάτω χρεώσεις: 

Την Χρέωση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας:

Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει ο Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Υπολογίζεται ως εξής:

[Χρέωση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας ] = [ΔΜΙ]*[Ημέρες Τιμολόγησης/365]*[ΣΔΜ]*[Β]

Όπου:

[ΔΜΙ]: Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα

[ΣΔΜ]: Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας

[Β]: Συντελεστής που μεταβάλλεται ανάλογα με την διάρκεια του αιτήματος δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας

Την Χρέωση Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου:

Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή. 

Υπολογίζεται ως εξής:

[Χρέωση Μεταφερόμενης Ποσότητας ] = [ΣΕΜ]*[ΣΠ]

Όπου:

[ΣΕΜ]: Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου

[ΣΠ]: Συνολική Μηνιαία Καταναλωθείσα Ποσότητα


Χρέωση Δικτύων Διανομής 

Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης. Εισπράττεται από την ΜNG Trading σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων της ΡΑΕ. Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής. 

Οι χρεώσεις των δικτύων διανομής αφορούν 

Την Χρέωση Δυναμικότητας Διανομής: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής. 

Υπολογίζεται ως εξής: [ΣΔ] * [ΔΩΔ] * [Ημέρες Τιμολόγησης/365]

Όπου:

[ΣΔ] Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας Διανομής, όπου διαφοροποιείται ανά γεωγραφική ζώνη

[ΔΩΔ]: Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα

Την Χρέωση Ενέργειας Διανομής: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής

Υπολογίζεται ως εξής: [ΣΕ[* [ΣΠ]

Όπου: [ΣΕ] Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας Διανομής

Αναφορικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις μεταφοράς και διανομής, παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικό πίνακα με του συντελεστές που χρησιμοποιούνται τόσο για τον υπολογισμό της χρέωσης μεταφοράς όσο και για τον υπολογισμό της χρέωσης διανομής.

Για την χρέωση μεταφοράς παρακάτω θα βρείτε του συντελεστές που χρησιμοποιούνται για την χρέωση δυναμικότητας και ποσότητας για το έτος 2018 βάσει της Απόφασης της ΡΑΕ 871/2017 (ΦΕΚ Β’3720/20.10.2017).

Γεωγραφική ΖώνηΣΔΜ(€/kWh)ΣΕΜ (€/kWh)
Βορειοανατολική 0,2864327 0,0003219
Βόρεια 0,2750764 0,0003140
Νότια 0,4870562 0,0005833
Οπου [ΣΔΜ]: Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας, [ΣΕΜ]: Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου

Για την χρέωση διανομής παρακάτω θα βρείτε του συντελεστές που χρησιμοποιούνται για την χρέωση δυναμικότητας και ενέργειας στους βιομηχανικούς για το έτος 2018 βάσει της Απόφασης της ΡΑΕ 345/2016 (ΦΕΚ Β’ 3490/31.10.2016) 347, 348/2016 (ΦΕΚ Β’3537/3.11.2016) και 328/2016 (ΦΕΚ Β’3067/26.09.2016).

Κατηγορία Διανομής Βιομηχανικό

Γεωγραφική ΖώνηΣΔ €/kWhΣΕ €/kWh
Αττική 4,52180 0,00069
Θεσσαλία 2,08724 0,00035
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 4,86553 0,00049
Θεσσαλονίκη 1,80046 0,00029
Κεντρική Μακεδονία 4,56153 0,00042
Στερεά Ελλάδα 7,27912 0,00056

Όπου: [ΣΔ]: Συντελεστή Χρέωσης Δυναμικότητας Διανομής, [ΣΕ]: Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας Διανομής

Λοιπές Χρεώσεις 2018

  • Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ
  • Τέλος Ασφάλειας Ανεφοδιασμού (ΤΑΕ) Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14).
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016. 
  • Ειδικό Τέλος (5‰) - Ν.2093/92.
  • ΦΠΑ (όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%).

Εγγύηση 

Το ποσό της εγγύησης [Ε] αντανακλά το κόστος της κατανάλωσης φυσικού αερίου για κατανάλωση 45 ημερών και υπολογίζεται ως εξής*:

[E] = 1,13*45*[ΜΗΣΠ]*([S] + 0,002 + [ΣΔΜ]/365+[ΣΕΜ] + [ΣΔ]/365*24+[ΣΕ] + 0,0054)

Όπου,

[ΜΗΣΠ] : Η Μέγιστη Ημερήσια Συμβατική Ποσότητα που προσφέρεται στον Πελάτη (kWh)

[S]: Η Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ ($/kWh) για το τρίμηνο στο οποίο εμπίπτει η ημέρα αίτησης προσφοράς του Πελάτη διαιρεμένη με την ισοτιμία $/€ όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ημέρα αίτησης προσφοράς του Πελάτη.

[ΣΔΜ]: Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας

[ΣΕΜ]: Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου

[ΣΔ]: Συντελεστή Χρέωσης Δυναμικότητας Διανομής

[ΣΕ]: Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας Διανομής

* Σε περίπτωση που ο Πελάτης διατηρούσε συμβατική σχέση με την ΜNG Trading για το 2018, δίνεται η δυνατότητα διατήρησης του ποσού που έχει καταβληθεί ήδη ως εγγύηση για τη συμβατική περίοδο του 2019.

Περιοδικότητα Έκδοσης Λογαριασμού 

Για τους μη οικιακούς βιομηχανικούς ωρομετρούμενους πελάτες χαρακτηρίζεται ως: 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ: Βάσει της καταμετρούμενης κατανάλωσης όπως αυτή μας αποστέλλεται από τον πιστοποιημένο εκάστοτε Αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

Τρόπος πληρωμής 

Άμεσο Τραπεζικό έμβασμα ή αντίστοιχη στιγμιαία μεταφορά χρημάτων με αξία (valeur) κατά την ημερομηνία μεταφοράς στους λογαριασμούς που αναγράφονται στον εκάστοτε Μηνιαίο Λογαριασμό.