Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Για την MNG Trading η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασική παράμετρο τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και του μοντέλου διοίκησής της.

Στόχος είναι η συστηματικότερη ενσωμάτωση και διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με βασική προτεραιότητα την τακτική επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με τις βασικές ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών, για την περαιτέρω κατανόηση, αλλά και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση μας στους τομείς της Ε.Κ.Ε., όπου δραστηριοποιείται η MNG Trading. 

Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων
  • Η ενίσχυση της διαφάνειας
  • Η Κλιματική Αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος
  • Η συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες
  • Η συνεχής μέριμνα για τη βελτίωση των εργασιακών πρακτικών
  • Η δέσμευση στις ηθικές πρακτικές της αγοράς